5. Efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre sistemes educatius ja vulnerables

Coordinació:

Foto de Bernat Sureda

Bernat Sureda Garcia
Universitat de les Illes Balears
Institut d’Estudis Catalans

Col·laboració:
Avelina Miquel Lara
Universitat de les Illes Balears

RESUM

En el capítol s’analitzen les repercussions que varen tenir sobre l’educació les mesures que es varen adoptar per fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19 des del tancament de les escoles el març del 2020 fins al retorn a l’activitat presencial el curs 2020/2021. L’estudi s’ha basat en l’anàlisi dels dictàmens i recomanacions d’organismes internacionals i locals, així com de les mesures preses en cada moment per l’Administració central i les autonòmiques. S’han considerat també els informes elaborats sobre la situació per diferents organismes públics i privats, així com els que s’han publicat en diversos estudis empírics. A partir d’aquests documents, s’ha analitzat la resposta que es va donar a una situació imprevista i que ha posat a prova i ben de manifest la importància de l’escola com a eina de socialització i protecció de la infància. Malgrat els esforços legislatius i econòmics, de l’Administració educativa, dels docents i de les famílies, la situació viscuda ha evidenciat les dificultats dels sistemes educatius per complir els seus objectius. S’han posat en relleu les d’eficiències que manifesten les institucions escolars per compensar les diferències socials en l’accés a la cultura i el coneixement, així com als recursos necessaris per al desenvolupament personal i per adquirir les competències per viure en comunitat.

Aquesta crisi sanitària ha confirmat la necessitat de reforçar les mesures i actuacions dirigides a garantir una educació més equitativa i que elimini els obstacles que s’oposen a la igualtat de possibilitats, amb independència de la procedència social i de les capacitats personals.

INFORME COMPLET EN PDF DOI: 10.2436/15.3000.01.6