9. Fer recerca (als territoris de parla catalana) en temps de pandèmia. La veu dels protagonistes

Coordinació: 

Foto de Montserrat Castelló

Montserrat Castelló i Badia
Universitat Ramon Llull
Institut d’Estudis Catalans

Col·laboració:
Anna Sala-Bubaré
Universitat Ramon Llull

Núria Suñé i Soler
Universitat Ramon Llull

RESUM

L’aparició de la pandèmia de la COVID-19 ha afectat significativament els investigadors a causa de l’alteració de tots els aspectes de la vida acadèmica i dels canvis en la forma i objectius de la ciència que la pandèmia ha comportat. L’objectiu d’aquest projecte és conèixer les percepcions del personal investigador català respecte de l’impacte que ha tingut la COVID-19 a escala individual i en la manera de fer ciència, i quins factors han influït en la promoció d’una recerca i una innovació més responsables. Un total de 1.499 investigadors, de diferents disciplines, posicions i territoris de parla catalana, van respondre el qüestionari Investigador/es i COVID-19, que combina dades quantitatives i qualitatives. Els resultats mostren que la pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte molt heterogeni en el personal investigador pel que fa a l’angoixa emocional i la síndrome d’esgotament professional.

Els investigadors van fer front a les conseqüències de la pandèmia emprant una gran varietat d’estratègies d’afrontament, especialment les relacionades amb l’organització del treball i la conciliació entre la vida personal i la feina. La variabilitat en l’impacte individual de la COVID-19 i l’ús d’estratègies està modulada per algunes condicions sociolaborals i característiques personals. D’altra banda, la majoria dels investigadors no perceben un impacte en les pràctiques de recerca de la seva disciplina, però sí un impacte positiu en la percepció social de la ciència. En els dos factors, trobem diferències importants entre investigadors de ciències socials i de la salut (més positius respecte als canvis) i els de les altres disciplines. Els investigadors destaquen un conjunt de lliçons apreses i les oportunitats de futur respecte de la recerca i la seva relació amb la societat. El document conclou amb un conjunt de consideracions que han de guiar el desenvolupament de recerca capaç d’assumir amb èxit reptes socials futurs.

INFORME COMPLET EN PDF DOI: 10.2436/15.3000.01.10