Impacte social de la COVID-19. Una mirada multidisciplinària

Barcelona · Institut d’Estudis Catalans · 2022

CRÈDITS

 

 

Directors

Andreu Domingo i Valls

Mercè Barceló i Serramalera


Autors

Maria Àngels Abellán-López

Enoch Albertí Rovira

Mercè Barceló i Serramalera

Amand Blanes Llorens

Josep Vicent Boira i Maiques

Martina Camiade Boyer

Albert Carreras Odriozola

Montserrat Castelló i Badia

Joan Checa Rius

Jordi Cicres Bosch

Maria Corominas i Piulats

Irene Cussó-Parcerisas

Andreu Domingo i Valls

Albert Esteve Palós

Hernan Fioravanti Álvarez

Ludovic Herreria Larrey

Aida Martori Muntsant

Avelina Miquel Lara

Albert Moncusí Ferré

Oriol Nel·lo i Colom

Maurici Ruiz Pérez

Anna Sala-Bubaré

Paquita Sanvicén-Torné

Joana Maria Seguí i Pons

Núria Suñé i Soler

Bernat Sureda Garcia

Josep M. Vilajosana Rubio


Correcció lingüística i ortotipogràfica

Daniel Luján Cazalilla (coordinació i supervisió)

Mònica Gisbert Robert

Servei Editorial (IEC)


Desenvolupament informàtic i disseny

Servei de Recursos Digitals (IEC)

© 2022 Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia

Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.